Department of Chemistry

Sl No Staff Name
1Mr. Ranjith Jain [HOD]
2Mr. Dayanand
3Mr. Yogish
4Mrs. Rashmi Jain
5Mr. Prashanth Kumar
6Mr. Sunad Raj
7Mrs. Puneetha [Lab Instructor]
Home